Πάνος Σκλαβενίτης: Ανασκαφή υποκειμένου (ανάθεση).

Ανασκαφείς: Άρης Αναγνωστόπουλος, Ελεάνα Γιαλούρη,Celine Murphy, Ελπίδα Ρίκου, Νίκη Σακκά.

Υποκείμενο ανασκαφής: Κατερίνα Καλέντζη.

 

Πειραματιζόμενοι στα όρια αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας και σύγχρονης τέχνης, επιχειρούμε να οργανώσουμε μια αρχαιολογική ανασκαφή ενός ζωντανού υποκειμένου, ενώ παράλληλα αναστοχαζόμαστε πάνω στις πηγές και τα εργαλεία της αρχαιολογικής έρευνας, καθώς και στις βασικές διαδικασίες της ανάσυρσης, ανασύστασης, συντήρησης, συλλογής και φύλαξης που την συνοδεύουν. Σκοπός μας δεν είναι να προσεγγίσουμε το ζωντανό αυτό υποκείμενο ωσάν να ήταν ανασκαφικός τόπος, αλλά θεωρώντας ότι είναι ανασκαφικός τόπος. Με άλλα λόγια επιθυμούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην υλική, πολυαισθητηριακή πραγματικότητα του ανασκαφικού τόπου (ή σώματος) που ξεπερνά τα στενά όρια της ‘αναπαράστασης’ και μας υποχρεώνει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ό,τι το υποκείμενο θέλει (βλ. Mitchell), αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αυτό δρα (βλ. Gell). Η προσέγγιση αυτή αφενός φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα όπως τα όρια του αρχαιολογικού (υπο/αντι)κειμένου και της αρχαιολογικής πρακτικής, τις ηθικές παραμέτρους της, ενώ παράλληλα ανακινεί προβληματισμούς που αφορούν τις σιωπές και τις φωνές του παρελθόντος, τον ελεγκτικό του ρόλο, αλλά και την τρωτότητά του, τους παράγοντες που υπεισέρχονται στη διαμόρφωση της αξίας του ως δημόσιο αγαθό, αλλά και την ιδιωτική του φύση.

Subject Excavation (assignment)

 

Panos Sklavenitis

Excavators: Aris Anagnostopoulos, Céline Murphy, Elpida Rikou, Niki Sakka, Eleana Yalouri

We are experimenting on the borders between archaeology, anthropology and contemporary art, and attempt to organize an archaeological excavation of a living subject, while also reflecting upon the sources and tools of archaeological research, and the basic procedures of retrieving, restoring, collecting and storing that accompany such an endeavor. Our goal is not to approach this living subject as if it were an excavation site, but by considering it being an excavation site.
In other words, we wish to focus our attention to the material, multisensorial reality of the excavation site (or body) that surpasses the narrow boundaries of “representation” and forces us to seriously consider the desires of the subject (see Mitchell) as well as the ways in which it ‘acts’ (see Gell). This approach on the one hand brings to the forefront issues such as the limits of the archaeological (sub/ob-ject) and that of archaeological practice and its ethical boundaries; on the other, it raises concerns regarding the silences and the voices of the past, its supervisory role and its vulnerability, the factors involved in the formation of its value as a public good, as well as its private nature.